ОБУЧЕНИЕ
 
В основата на нашата работа е детето със своите индивидуални потребности и ценности, за да изградим една автономна и уверена личност. За тази цел сме осигурили подходяща среда във всички възрастови групи за възпитание, обучение и игрово взаимодействие на децата.
Основен подход в работата на педагогическия ни екип са игрите, чрез които детето опознава света и се развива като личност. Подготовката, която децата получават, дава възможност за системност и последователност в ежедневната работа, за  по-добър старт и бъдещо развитие.
Партноьорството с родителите е важна част от обучението. Включването им в живота на децата в групата и детската градина, гарантира по-добра социализация, по-лесно усвояване на знания и умения и плавен преход към училищната среда.

ПЕДАГОГИЧЕСКИ ДЕЙНОСТИ, КОИТО НЕ СА ДЕЙНОСТ НА ДЕТСКАТА ГРАДИНА
По желание на родителите, удостоверено с писмено заявление, в детската градина се организират педагогически дейности, които не са дейност на детската градина.
В началото на всяка учебна година с решение на педагогическия съвет се определя какви да бъдат те според постъпилите оферти и желанието на родителите.
Провеждането на този вид педагогически услуги се извършва от квалифицирани преподаватели, с които се сключват договори.
Родителите заплащат индивидуално обявените такси на ръководителите на допълнителните дейности.
ГАЛЕРИЯ
КОНТАКТИ

4230, Асеновград
ул. "Съединение" 12
тел.: 0331 69049
e-mail: info-1600002@edu.mon.bg
НАМЕРИ НИ ВЪВ FACEBOOK