ПРОЕКТИ
КНИГА "АСЕНОВГРАД В СЪРЦЕТО"
 
Проектът на  ДГ "Дружба" - Книга „Асеновград в сърцето“ - история, традиции, приказки и детство има за цел да формира познавателна, социална, нравствена и художествено-естетическа култура на  децата,  чрез опознаване на традициите на родния град в приказна форма. Книгата  популяризира града ни и пред представители на други общини и региони в България и в чужбина.
Събраните материали в нея  изграждат социални умения,  отношения  и компетентности, като родолюбие, толерантност, добронамереност, сътрудничество у всички участници.
Провокира се  детската себеизява и творческа  активност. Обогати се активния детски речник с непознати думи. Гордеем се, че чрез този проект разширихме сферата на съвместна дейност между детската градина и семейството.
Преки участници в проекта бяха 165 деца от ДГ „Дружба” и филиала в с. Избеглии, педагогическия и непедагогически персонал, родители, доброволци и общественици.
Със съдействието на Община Асеновград, Ротари клуб - Асеновград, КТ „Подкрепа“ и родители се отпечатаха  200 бр. копия на книгата, които са достъпни в библиотеки, детски градини, училища в град Асеновград.
Книгата е достъпна и на сайта на ДГ. Изпратена е и на деца от предучилищна възраст, родени в Асеновград, но живеещи зад граница за запазване на гражданското самосъзнание.
Проектът спечели Отличителен знак „Аз гарантирам щастливо детство“ на Държавна агенция за закрила на детето 2020г. в категория „Значимо партньорство“, като номинацията бе инициирана от Ротари клуб - Асеновград.
КУФАРЪТ НА ВРЕМЕТО
КУФАРЪТ НА ВРЕМЕТО - ПЪТЕШЕСТВИЕ ИЗ МОЯТА РОДИНА
"Куфарът на времето - пътешествие из моята Родина" - проект на ДГ "Дружба".
ТРАДИЦИИ
ТРАДИЦИИ
Традициите в ДГ „Дружба“ са неизменна част от гражданското, здравното, екологичното и интеркултурното образование. Те са взаимносвързани и формират комплекс, насочен към придобиване на социални, граждански и интеркултурни компетентности. Насочени са към изграждане и поддържане на демократична организационна култура, която насърчава спазването на споделени правила, процедури, традиции и колективни ценности.
Неизменна част от институционалната политика на ДГ „Дружба“ са определянето на ритуали, свързани със:
- откриването и закриването на учебната година,
- официалното раздаване на удостоверението за завършена подготвителна група,
- поддържането на кът и съхраняването на националните символи и знамето на  детската градина
- честването на националния празник, на официалните празници, на дните на национални герои и будители и др.
Възпитаването в трайни навици за отдаване на почит и израз на националното самосъзнание  се осъществява, чрез изслушване на националния химн в тържествени за държавата и детската градина моменти и поставяне на националния флаг на фасадата на детската градина.
Организират се празници и събития съобразно календара на световните, международните, европейските, националните, общинските, местните, професионалните и културните дати и празници;
Децата и родителите на ДГ „Дружба“ са участници в кампании, подкрепящи здравето, толерантността, социалната чувствителност, правата на човека, опазването на околната среда и др.;
КОНТАКТИ

4230, Асеновград
ул. "Съединение" 12
тел.: 0331 69049
e-mail: info-1600002@edu.mon.bg
НАМЕРИ НИ ВЪВ FACEBOOK