ПРОФИЛ НА КУПУВАЧА
 
Обществена поръчка 2015 г.
ВЪТРЕШНИ ПРАВИЛА ЗА ВЪЗЛАГАНЕ НА ОБЩЕСТВЕНИ ПОРЪЧКИ
НА ДЕТСКА ГРАДИНА "ДРУЖБА" с филиал в с. ИЗБЕГЛИИ
ПУБЛИЧНА ПОКАНА ЗА ВЪЗЛАГАНЕ НА ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА - ID 9043130
ПРИ УСЛОВИЯТА И ПО РЕДА НА ГЛАВА VІІІ "А" ОТ ЗОП С ОБЕКТ
„Доставка на хранителни продукти за нуждите на ДГ „Дружба”- гр. Асеновград
с филиал в с. Избеглии по обособени позиции”, публикувана в сайта на АОП на 24.06.2015 г.
Изтегляне на пакет с документи, необходими за участие в обществената поръчка.
ПРОТОКОЛ НА КОМИСИЯТА
за разглеждане, оценка и класиране на получените оферти за участие в поръчка с предмет „Доставка на хранителни продукти за нуждите на ДГ „Дружба”- гр. Асеновград
с филиал в с. Избеглии по обособени позиции”
ДОГОВОР № 11 от 10.07.2015г.
за „Доставка на хранителни продукти за нуждите на ДГ „Дружба”- гр. Асеновград
с филиал в с. Избеглии по обособени позиции”

ДОГОВОР № 12 от 10.07.2015г.
за „Доставка на хранителни продукти за нуждите на ДГ „Дружба”- гр. Асеновград
с филиал в с. Избеглии по обособени позиции”

ДОГОВОР № 13 от 10.07.2015г.
за „Доставка на хранителни продукти за нуждите на ДГ „Дружба”- гр. Асеновград
с филиал в с. Избеглии по обособени позиции”

ИЗВЪРШЕНИ ПЛАЩАНИЯ ПО СКЛЮЧЕНИТЕ ДОГОВОРИ


ДОПЪЛНИТЕЛНО СПОРАЗУМЕНИЕ КЪМ ДОГОВОР №11 / 10.07.2015г.

ДОПЪЛНИТЕЛНО СПОРАЗУМЕНИЕ КЪМ ДОГОВОР №12 / 10.07.2015г.

ДОПЪЛНИТЕЛНО СПОРАЗУМЕНИЕ КЪМ ДОГОВОР №13 / 10.07.2015г.
НАМЕРИ НИ ВЪВ FACEBOOK