ПРОФИЛ НА КУПУВАЧА
 
Обществена поръчка 2016 г.
ОБЯВА ЗА ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА НА СТОЙНОСТ по чл.20, ал.3 от ЗОП - ID 9057117
„Доставка на хранителни продукти за нуждите на ДГ „Дружба”- гр. Асеновград
по обособени позиции”, публикувана в сайта на АОП на 04.10.2016 г.
Информацията е за удължаване на първоначалния срок за получаване на оферти.
ОБЯВА ЗА ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА НА СТОЙНОСТ по чл.20, ал.3 от ЗОП - ID 9056837
„Доставка на хранителни продукти за нуждите на ДГ „Дружба”- гр. Асеновград
по обособени позиции”, публикувана в сайта на АОП на 26.09.2016 г.

ПРОТОКОЛ
за работа на комисията, назначена със Заповед № 24 / 03.10.2016г.
на Директора на ДГ "Дружба" - гр.Асеновград за разглеждане, оценка и класиране на получените оферти за участие в поръчка с предмет „Доставка на хранителни продукти за нуждите на ДГ „Дружба”- гр. Асеновград по обособени позиции”
Изтегляне на пакет с документи, необходими за участие в обществена поръчка за 2016 г..
КОНТАКТИ

4230, Асеновград
ул. "Съединение" 12
тел.: 0331 69049
e-mail: info-1600002@edu.mon.bg
НАМЕРИ НИ ВЪВ FACEBOOK