За Вас родители
Copyright © 2015 · www.drujba.asenovgrad-bg.com  ·  All Rights reserved
Webmaster
                                                                   ПРИЕМ
            В ДГ "Дружба" -гр.Асеновград се приемат деца от 3 до 7 годишна възраст целогодишно.
            Необходими документи:
            - заявление по образец
            - копие на акт за раждане на детето

      - други документи съгласно Наредба на Община Асеновград за прием, записване и отписване на децата и Правилника за дейността на детската градина.
            При приемане - медицински документи, издадени от съответните здравни органи, съгласно Наредба №3 от 5.02.2007г. за здравните изисквания към детските градини,както следва:
            - Микробиологично изследване за патогенни чревни бактерии
            - Изследване за чревни паразити
            - Данни от личния лекар за имунизационния статус на детето
            - Медицинска бележка от лекар за липса на контакт със заразно болни, издадена не по-рано от 3 дни преди постъпването
            Първа група се сформира към м.септември на учебната година по условия и ред, описани в Правилника за дейността на детската градина. 
            Списъците на приетите деца се утвърждават на 01 юни, като в срок до 05 юни родителите потвърждават при директора постъпването на детето в детската градина срещу подпис.
                         ЗАДЪЛЖИТЕЛНА ПОДГОТОВКА ЗА 5 И 6 ГОДИШНИ ДЕЦА
            Подготовката на децата за училище се осъществява две години преди постъпването им в първи клас и има задължителен характер. 
            Родителя /настойника/ подава заявление по образец до директора в края на предходната учебна година, за записване в трета и четвърта подготвителна възрастова група.
            В подготвителна група се допускат отсъствия само по уважителни причини.   
            Преместването на дете от подготвителна група става с удостоверение, което се издава от Директора на ДГ "Дружба".
            На децата, завършили четвърта подготвителна възрастова група се издава удостоверение за училищната им готовност.

Удостоверенията се издават, след заплащане на дължимите такси към детската градина.
                                             
                          ПОЗНАВАТЕЛНИ КНИЖКИ ЗА УЧЕБНАТА 2020/2021г.:
            Издателство „Бит и техника“ - програмна система „Златно ключе“ за всички възрастови групи в детската градина.
Линк: www.bititechnika.com


      Уважаеми родители, уведомяваме Ви, че в периода 18.11.2020г. - 03.01.2021г. отсъствията на децата, записани за задължително предучилищно образование /3-та и 4-та възрастови групи/ в ДГ, са допустими по желание на родителите след писмено уведомяване на директора. Отсъствията в посочения период се считат като отсъствия по уважителни причини /семейни/, само след подадена от Вас декларация към директора на ДГ. Линк за изтегляне на декларацията